Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Υπαγωγή
στη Ρύθμιση της Παρ. 9, Άρθρο 39 Ν. 4387/2016.
Υπαγωγή στη ρύθμιση της Παρ. 9, Άρθρο 39 Ν. 4387/2016
1. Πεδίο εφαρμογής – Πρόσωπα που εντάσσονται

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου στην ασφάλιση των εντασσομένων στον e- ΕΦΚΑ φορέων, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 38 ως προς τον προσδιορισμό και το ύψος των εισφορών, εφόσον το εισόδημά τους, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

Ειδικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που:

- αμείβονται αποκλειστικά με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.)
- απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους (εργοδότες), για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτουν και οι δικηγόροι που συμβάλλονται με δικηγόρο ή δικηγορική εταιρία.
Πρόσωπα επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν αντισυμβαλλόμενο (εργοδότη), και λαμβάνουν μέρος των αποδοχών τους, ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω Δ.Π.Υ. δεν εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου.

2. Ανώτατη – Κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών

Το κατώτατο και ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην οικεία ρύθμιση, καθορίζεται και ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των μερών.

Ειδικότερα:

α) Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, το οποίο ανέρχεται:
  - Από 1/1/2022 – 30/4/2022 σε 663,00 ευρώ (ετήσιο 663,00 Χ 12 = 7.956,00 ευρώ)
  - Από 1/5/2022 σε 713,00 ευρώ (ετήσιο 713,00 Χ 12 = 8.556,00 ευρώ)

β) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ορίζεται μηνιαίως, έως 31/12/2022, στο ποσό των 6.500,00 ευρώ, αποσυνδεόμενο από το βασικό μισθό άγαμου μισθωτού. Από 1/1/2023 – 31/12/2024 θα αναπροσαρμοστεί με διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου Ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και σε περίπτωση αρνητικής τιμής αυτού, δεν θα επέλθει αναπροσαρμογή αυτού.

Για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, με ετήσια διάρκεια σύμβασης, κατά τα ως άνω, ισχύει το ανώτατο όριο των 78.000 ευρώ (6.500 Χ 12 = 78.000 ευρώ). Οι ασφαλιστικές εισφορές στην περίπτωση αυτή, υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 6.500 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου ετήσιου ορίου.


3. Ποσοστά εισφορών

Επί του ως άνω τμήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές:
- Κλάδου Κύριας Σύνταξης ύψους 20%, κατανεμημένο κατά 6,67% στον ασφαλισμένο και κατά 13,33% στον αντισυμβαλλόμενο.
- Κλάδου υγειονομικής περίθαλψης:
  α) παροχών ασθενείας σε είδος ύψους 6,45% κατανεμημένο κατά 2,15% στον ασφαλισμένο και κατά 4,30% στον αντισυμβαλλόμενο.
  β) παροχών ασθενείας σε χρήμα ύψους 0,65% κατανεμημένο κατά 0,40% στον ασφαλισμένο και κατά 0,25% στον αντισυμβαλλόμενο.
- Κλάδου επικουρικής ασφάλισης:
  α) 6,50% (έως 31/5/2022) κατανεμημένο 3,25% στον αντισυμβαλλόμενο και 3,25% στον ασφαλισμένο.
  β) 6% (από 1/6/2022) κατανεμημένο 3% στον αντισυμβαλλόμενο και 3% στον ασφαλισμένο.
- Κλάδου εφάπαξ 4% στον ασφαλισμένο.


4. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης

Ο αντισυμβαλλόμενος εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, προκειμένου να δηλώσει στοιχεία απασχόλησης του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος αφού λάβει γνώση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα στοιχεία της δήλωσης του αντισυμβαλλόμενου, εισέρχεται στην σχετική πλατφόρμα εντός τριάντα (30) ημερών και είτε την αποδέχεται είτε υποβάλλει αντιρρήσεις στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.


5. Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)

Υποχρεώσεις αντισυμβαλλόμενου:

- Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση Α.Π.Δ., προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις σχετικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ.
- Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, κατά τα γνωστά, με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών εισφορών (π.χ. αποδοχές 12.000 ευρώ, διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, από 01/ΦΕΒ – 31/ΙΑΝ επομένου έτους, υπολογισμός κατά μήνα 12000/12= 1000 ευρώ. Υποβολή Α.Π.Δ. με τίμημα 1000 ευρώ και καταβολή εισφορών).

Επισήμανση: Ο ασφαλισμένος που εμπίπτει στις εν λόγω διατάξεις, οφείλει να αναγράφει στο Δ.Π.Υ. που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση.

6. Γενικά

Στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της πλατφόρμας διαχείρισης συμβάσεων.

Σχετικές Οδηγίες έχουν δοθεί με την ΕΓΚ ΕΦΚΑ 17/2017.
Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Διεργασία σε εξέλιξη